Dret Matrimonial

Dret de Família de mutu acord online: divorcis, separacions, parelles de fet i nul·litats

Requisits necessaris per a la tramitació

Per sobre de tot desitgem comentar-li que com a servei addicional tindria amb els nostres serveis dues consultes telefòniques en les que podríem resoldre-li els seus dubtes de manera personalitzada si així ho desitja, estalviant-li desplaçaments i despeses innecessàries.

Per a iniciar un procediment de mutu acord de separació, divorci o dissolució de parella de fet, els requisits són els següents:

-Contactar amb nosaltres, per mitjà de la web o telefònicament. Haurà de proporcionar-nos les seves dades i e-mail

-Emplenar el formulari que en cas de generar-li dubtes podrà consultar-nos telefònicament per a que puguem ajudar-li.

-Amb les dades que rebre, elaborarem un esborrany del Conveni Regulador, que ens haurà de re-enviar prestant-nos la seva conformitat o anotant-nos algun canvi que desitgi realitzar.

-Una vegada sigui definitiu el Conveni Regulador, hauran de signar les parts tres còpies del mateix i remetre-nos-les per correu ordinari al despatx junt amb altres documents que li sol·licitarem.

-Els avisarem del dia i hora assenyalat en el Jutjat per a que pugui prosperar el procediment.

-I els hi enviarem la sentència per correu finalitzant d’aquesta manera el tràmit.

*És important que abans d’iniciar qualsevol moviment, tingui en compte que:

1º ) Els cònjuges han d’estar d’acord en SEPARAR-SE O DIVORCIAR-SE, per això signaran un CONVENI REGULADOR.

2º) Han d’haver transcorregut mínim tres mesos des de la celebració del matrimoni civil o canònic.

Documents necessaris

I. Dades personals d’ambdos cònjuges

II. Certificat literal de matrimoni

III. Certificat literal del naixement dels fills

IV. Conveni Regulador. A on es determina l’atribució de l’habitatge familiar, la pensió compensatòria en el cas que un dels cònjuges quedés desfavorit, la guarda i custòdia, pensió d’aliments, règim de visites dels fills.

V. Així com tots aquells documents necessaris per a acreditar nòmines, propietats, deutes, prèstecs…

Tarifes

– El honoraris ascendeixen a 799 euros (IVA inclòs)

– En el preu indicat estan inclosos els honoraris de l’Advocat i del Procurador.

– Les despeses extrajudicials que se poguessin generar per la tramitació de l’encàrrec, tals com liquidacions d’impostos, escriptures públiques, poders notarials, inscripcions en el Registre de la Propietat, canvis de titularitat, informes pericials,  contractes privats entre els cònjuges, etc…, s’hauran d’abonar directament pel Sr. Client davant l’organisme que correspongui.

Forma de pagament

El pagament dels honoraris es realitzarà en dues parts:

-El 50 % s’entregarà al dia en que se’ls remeti el Conveni Regulador definitiu per a ser signat per les parts.

-I el segon pagament una vegada el Sr. Client rebi la Sentència per e-mail

Per a la seva comoditat, li facilitem els nostres números de compte corrent, per a que pugui efectuar l’oportuna transferència, pregant ens indiquin el seu nom complert:

– ES92.0030.2031.75.0001647271 de Banc Santander

– ES03.2100.2863.6702.1003.3981 de La Caixa

Procediment contratació de serveis

1- El client haurà d’emplenar el formulari de manera correcta i haurà d’exposar la seva consulta de manera clara, aportant les dades més rellevants necessàries per a la resolució de la consulta. Abans de remetre la consulta el client haurà d’acceptar les condicions generals d’aquest servei, de manera adjunta.

2- Advocats VILLABOIX rep i estudia la informació proporcionada pel client i decideix la seva acceptació, sol·licita major informació o denega la seva acceptació. El client rebrà un correu electrònic informant-lo d’aquest punt, així como el preu i manera de pagament de la consulta.

3- S’efectua el pagament de la consulta en una dels comptes assenyalats anteriorment.

4- Advocats VILLABOIX confirma el pagament mitjançant un correu electrònic remès al client. A partir d’aquest moment comença a comptar el termini de 5 dies hàbils per a resoldre i remetre la resposta a la consulta.

5- A partir d’aquest moment Advocats VILLABOIX no acceptarà l’ampliació de la informació oferida pel client.

6- Advocats VILLABOIX remetrà la resposta de la consulta jurídica al client en el termini indicat (a excepció de casos de força major), així com la factura corresponent al servei donat.

Cancel·lació o suspensió de la tramitació per petició del Sr. Client

En el cas exposat no es cobrarà la totalitat dels honoraris, exceptuant:

-Si s’hagués enviat l’esborrany del Conveni, en aquest cas, s’abonarà la quantitat de 199 Euros (IVA inclòs)

-I si ja s’hagués presentat la Demanda en els Jutjats, s’haurà d’abonar la totalitat del tràmit.

Ajuda per a complimentar el formulari. Conceptes

– Pensió d’aliments:  La pensió d’aliments a favor del menors d’edat és obligatòria. El concepte engloba els aliments, l’assistència mèdica, educació, etc…

En el cas de que els fills comuns siguin majors d’edat, però no independents econòmicament i que no hagin acabat la seva formació, també tenen el dret de percebre una pensió d’aliments.

Respecte les despeses extraordinàries (Excursions, complements de formació, despeses mèdiques no cobertes per la Seguretat Social, etc.) hauran de pagar-se a part de la pensió d’aliments.

La quantitat que es fixi per aquest concepte haurà d’actualitzar-se anualment per l’IPC.

La quantia fixada podrà modificar-se en funció de les necessitats dels fills i capacitats dels pares.

– Pensió compensatòria: No és obligatori establir-la. Es deriva com a conseqüència dels perjudicis econòmics derivats de la separació o del divorcio i també de la declaració de nul·litat del matrimoni en cas de bona fe. El seu import es fixa en base a l’art. 97 i 98 del CC.

No existeix cap criteri pel que es pugui decidir quina és la quantia justa a fixar, no obstant, s’ha d’atendre a:

-Edat i estat de salut del cònjuge a qui se li atribuirà la pensió compensatòria

– Estudis i qualificació professional

-Possibilitat d’accés al món laboral

-Col·laboració en les activitats empresarials de l’altre cònjuge

-Si s’ha dedicat en exclusiva a la família

-Durada del matrimoni

-Els mitjans econòmics d’ambdós cònjuges

La quantitat fixada s’incrementarà anualment per l’IPC.

El pagament d’aquest pensió pot substituir-se per l’usdefruit de l’habitatge, una indemnització econòmica única o per l’entrega de béns.

Si el cònjuge beneficiari d’aquesta pensió, contrau matrimoni o viu maritalment amb altra persona, aquesta pensió s’extingirà. Així mateix, s’extingirà si la causa per la que es va motivar també s’extingeix.

– Atribució de l’habitatge familiar: Té com a finalitat la de salvar l’allotjament del matrimoni de l’arbitrarietat o mala voluntat del cònjuge que pugui, per sí, deixar a l’altre en el carrer, encara que sigui el propietari del mateix (art. 90 b) CC). Per norma general, s’atribueix l’habitatge a qui:

– Guarda i custòdia dels fills: Protecció del béns o persona d’un menor o presumpte incapaç. Suposa una activitat i situació transitòria assumida per una persona amb títol d’habilitació. A l’art. 92 CC en el seu paràgraf segon estableix que les mesures judicials sobre la cura i educació dels fills seran adoptades en benefici d’ells, després de ser escoltats si tinguessin suficient judici i escoltant sempre als majors de dotze anys.

– Contribució a les càrregues matrimonials i aliments: El Codi Civil ens indica únicament que “la quantia dels aliments serà proporcional al cabdal o mitjans de que els dona i la necessitat de qui els rep”, però no estableix la quantitat concreta que han d’abonar cada un dels progenitors després de la separació. Per això, hem d’aplicar la taula orientativa o bé fixar un paràmetre tenint en compte les necessitats dels fills, les despeses d’ambdós progenitors, etc..

– Règim de separació de béns: Els patrimonis dels cònjuges es separen jurídicament en quant a pertinença, administració i gaudi; la posició de cada un dels cònjuges és, en l’ordre patrimonial, la mateixa que si no estigués casat.

– Règim de guanys: És un sistema econòmic matrimonial de comunitat d’adquisicions a títol onerós pel qual es fan comuns els productes del treball dels cònjuges, les economies realitzades amb aquests productes i adquisicions a títol onerós durant el matrimoni. (art. 1403 i ss CC).

Preguem emplenin les dades que a continuació es demanen a fi de poder atendre la seva consulta.

* campos obligatorios

Et truquem

A continuació li oferim les diferents maneres per les que pot contactar amb nosaltres:

per correu electrònic a: evilla@icamat.org

per telèfon per a demanar cita personalitzada: 93.790.25.04 / 
609. 782.879

Contacti des de

Cliqui aquí per a obtener el nostre formulari de contacte

Call Now ButtonLlámanos