Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Bloc


Volver al resumen

20/06/2017

Què succeeix quan una Sentència en dret de família s’acaba de dictar i l’altra part no compleix amb el pagament de la pensió compensatoria?

Quan en una Sentència en dret de família s’imposa l’obligació de pagar una prestació compensatòria a favor d’una de les parts i l’obligat al pagament interposa recurs, s’ha d’esperar a la resolució de l’Audiència Provincial que correspongui per reclamar el pagament d’aquesta pensió compensatòria?
En aquest cas, des del moment en que es dicta la Sentència del Jutjat de Primera Instància, i en cas d’incompliment es podrà demanar l’execució provisional d’aquesta obligació al pagament d ela pensió compensatòria.
En aquests tipus d’execucions s’ha de tenir en compte que, encara que s’acordi l’execució provisional, en el cas de que l’Audiència Provincial corresponent resolgui que denega aquesta pensió, s’hauran de retornar les quantitats que s’hagin anat rebent fins la data, sempre que estiguem parlant de pensions/indemnitzacions compensatòries.

VISITA EL NOSTRE LINKEDINVolver al resumen