Bufete de Abogados Villa Boix
Especialistes en Matrimonial, Desnonaments i Accidents de Trànsit · Especialistas en Matrimonial, Desahucios y Accidentes de Tráfico

Mercantil online

Tarifes:

Elaboració  i enviament per correu electrònic d'un informe sobre la seva consulta jurídica: 45,00 Euros (impostos inclosos).

Forma de pagament:

Per a la seva comoditat, li facilitem els nostres números de compte corrent, per a que pugui efectuar l'oportuna transferència, preguem ens indiquin el seu nom o raó social complerta:

- ES92.0030.2031.75.0001647271 de Banc Santander 

- ES03.2100.2863.6702.1003.3981 de La Caixa

Procediment contractació servei:

1- El client haurà d'emplenar el formulari de manera correcta i haurà d'exposar la seva consulta de manera clara, aportant les dades més rellevants necessàries per a la resolució de la consulta. Abans de remetre la consulta el client haurà d'acceptar les condicions generals d'aquest servei, de manera adjunta.

2- Advocats VILLABOIX rep i estudia la informació proporcionada pel client i decideix la seva acceptació, sol·licita major informació o denega la seva acceptació. El client rebrà un correu electrònic informant-lo d'aquest punt, així com el preu i la manera de pagament de la consulta.

3- S'efectua el pagament de la consulta en un dels comptes corrents ressenyats anteriorment.

4- Advocats VILLABOIX confirma el pagament mitjançant un correu electrònic remés al client. A partir d'aquest moment comença a computar el termini de 5 dies hàbils per a resoldre i remetre la resposta a la consulta.

5- A partir d'aquest moment Advocats VILLABOIX no acceptarà l'ampliació de la informació oferida pel client.

6- Advocats VILLABOIX remetrà la resposta de la consulta jurídica al client en el termini indicat (a excepció de casos de força major), així com la factura corresponent al servei prestat.

CONSTITUCIÓ D'UNA S.L. I LES SEVES MODIFICACIONS

Preu:

El preu per la totalitat dels nostres serveis és de 1.399  Euros (impostos inclosos). Aquesta quantitat inclou:

- Sol·licitud de la denominació social

- Obtenció de la Tarja del C.I.F.

- Redacció d'Estatuts

- Preparació i atorgament de l'Escriptura de Constitució

- Abonament de les minutes notarials

- Pagament de l'Impost sobre Operacions Societàries

- Inscripció de l'Escriptura en el Registre Mercantil

- Abonament honoraris registrador

Observacions:

El preu abans indicat s'ha calculat sobre la base d'una Societat Limitada amb capital social de 3.006 Euros, així com que tingui un administrador únic.

Es demanarà una provisió de cabals del 40% a l'inici de la tramitació (de 560 €) abonant-se la resta en 3 dies d'antelació a la signatura de l'Escriptura de Constitució, mitjançant transferència a un dels comptes corrents indicats.

En el cas de que les escriptures s'atorguin en una Notaria, les despeses de l'escriptura de Constitució, correran a càrrec, a més de les despeses que per desplaçament es poguessin correspondre. En aquest cas, el preu pel nostre servei es reduirà en la quantitat proporcionals als honoraris

Despeses de desplaçament*:

Pasos a seguir:

Primer, vostè tria la Forma Jurídica que va a tenir la seva empresa. Posteriorment, nosaltres ens encarregarem de tot:

1º.- Indiqui'ns la denominació que desitja que tingui la seva Societat, nosaltres se la demanarem

2º.- Apertura del compte bancari i desembossament del capital social

3º.- Redacció d'Estatuts (objecte social)

4º.- Preparació de l'escriptura

5º.- Firma a la Notaria

6º.- Demanarem el C.I.F.

7º.- Tramitació davant d'Hisenda de la Comunitat Autònoma

8º.- Inscripció en el Registre Mercantil

9º.- Entrega de la documentació

Aclaraciments: